Disclaimer

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek en gebruik van deze website (de 'Site') van Brink Climate Systems ('Brink'), als ook op alle informatie, aanbevelingen en/of services die u op of door de Site gegeven wordt (de 'Informatie').

Informatie
De op of via de Site beschikbare Informatie is van algemene aard en slechts beschikbaar voor algemeen gebruik. De Informatie is niet bedoeld voor persoonlijke of specifieke situaties en kan dientengevolge niet beschouwd worden als enig persoonlijk of professioneel advies. Ondanks het feit dat alle moeite is gedaan om de inhoud met de grootst mogelijke zorg weer te geven kunnen wij niet uitsluiten dat de Informatie verouderd, incompleet of op een andere manier incorrect is.

Links en referenties
Op de Site kunnen links naar andere websites staan. Brink monitort deze websites niet en heeft geen controle op het technisch functioneren of de inhoud van deze websites. Dientengevolge kan Brink niet de compleetheid, toepasselijkheid of beschikbaarheid van deze websites garanderen. De toevoeging van links naar andere websites houdt geen verbinding, partnership, relatie of goedkeuring van deze websites of inhoud in. Indien u een link van uw website naar deze Site wilt maken dan kunt u contact opnemen met onze webmaster. Onze Privacy Policy is niet van toepassing op enige verkrijging of verwerking van uw persoonlijke gegevens op of door deze externe websites.

Betrouwbaarheid
Deze Site is te goeder trouw samengesteld door Brink. Brink is niet verantwoordelijk voor enige schade die het resultaat zou kunnen zijn door het gebruik (of de onmogelijkheid van gebruik) van deze Site, inclusief schade die het gevolg is van virussen of enige incorrectheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij zulke schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Brink. Brink is verder niet verantwoordelijk voor schade die het resultaat is van het gebruik van elektronische mogelijkheden van communicatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade die het resultaat is van het uitvallen of vertraging in de levering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door computerprogramma’s die gebruikt worden voor elektronische communicatie en verspreiding van virussen.

Intellectueel eigendom
Deze Site is auteursrechtelijk beschermd. Geen intellectuele eigendomsrechten, inclusief databaserechten betreffende de Site zelf, deel van de Site of beschikbare Informatie op of via de Site wordt aan u overgedragen. Het is gebruikers toegestaan de Site te lezen en kopieën van de Informatie te maken voor persoonlijk gebruik. Al het andere gebruik van de Site of de Informatie, bijvoorbeeld de opslag of reproductie van (of deel van) de Site in enige externe website of de creatie van links, hypertextlinks of deeplinks tussen de Site en enige andere websites, is verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Brink.

Toepasselijk recht
Op deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Enig geschil in verband met deze voorwaarden wordt behandeld door de bevoegde rechter te Zwolle tenzij de wet dwingendrechtelijk een andere rechter aanwijst.